nyatr3

WestieAlliansens regler för ny hanhund som sätts i avel

Allt avelsarbete handlar om att försöka få så friska, mentalt och exteriört fullgoda valpar som

möjligt, och att beakta avelshundarnas egenskaper och hur de passar ihop. Detta är ett ansvar

för såväl hanhunds- som tik ägare.

1. AVELSDEBUT

För att fördjupa insikten om rasspecifika hälsoproblem och främja utvecklingen av en sund

ras har styrelsen i WestieAlliansen efter rekommendation från uppfödarmöterna 2021

beslutat om följande regler att gälla från och med 1 januari 2023. I avelsarbetet skall

hanhund minst vara 24 månader och tiken 18 månader. Dock skall man inte använda

hanhund/tik i avel förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska

mognad och beteende (SKK grundregel 2:5)

2. UTVÄRDERING

När ny hanhund tas i bruk för avel skall utvärdering av hälsoläget ske efter att hanhunden

använts för fem valpkullar och när den yngsta valpkullen är ett år.

Ingen ytterligare användning av hanhunden får ske innan utvärdering slutförts.

Testiklar, bett, eventuella sjukdomar, hud, päls och i förekommande fall skall

utställningsresultat ingå i utvärderingen. Därefter används hanhunden som ägaren själv vill

men följer den valpbegränsning som gäller.

Utvärdering av valpkullarna rekommenderas vid ett års ålder och med fördel även vid tre års

ålder. Detta är ett gemensamt ansvar för både uppfödare och hanhundsägare.

En mall är framtagen som ett stöd för hur utvärderingen kan göras. Finns på hemsidan.

3. Det åligger hanhundsägaren att sammanställa uppgifter från respektive valpkull på sådant

sätt att denne utifrån egen kunskap om samtliga kullar vid förfrågan, så utförligt som

resultatet av utvärderingen kräver, ärligt skall kunna svara på frågor om sin hanhund.

4. Från utlandet importerad eller inlånad hanhund för avel i Sverige anses jämställd med ny

hanhund och omfattas av regeln på samma sätt. Om hanhundsägaren i detta fall skiljer sig

från den som i Sverige använder hunden i avel är det användaren som ansvarar för

hanhundsägarens ansvar enligt ovan.